Hermitage Center, Amsterdam

Dynamic Concepts kreeg de opdracht middels een veldanalyse te onderzoeken of een Hermitage Center rondom de Amsterdamse grachtengordel wenselijk en haalbaar was en welke meerwaarde het zou hebben ten opzichte van de bestaande musea en bezoekerscentra op het gebied van de monumentale historie in de hoofdstad. Ook het verkennen van mogelijkheden in vorm en uitvoering behoorde tot de opdracht.

Hermitage Center

De Stichting Amsterdam Monumentenstad stelt zich ten doel, waar mogelijk in samenwerking met bestaande instellingen op lokaal en (inter)nationaal niveau, de unieke cultuurhistorische waarden in Amsterdam- in het bijzonder van de binnenstad- in stad te houden door middel van publicaties, tentoonstellingen, congressen of andere middelen, een en ander mede in verband met plaatsing van de binnenstad van Amsterdam op de World Heritage list van Unesco.

Voornaamste activiteit van de Stichting is het bevorderen van de voordracht van de historische binnenstad voor de Werelderfgoedlijst van Unesco. Ten tijde van onze onderzoeksopdracht was deze procedure in gang gezet, inmiddels is de vermelding een succesvol feit.

Haalbaarheidsonderzoek

De basis van onze veldanalyse bestaat uit diepte interviews met partijen die hetzij belang hadden, betrokken waren of betrokken zouden kunnen worden bij de opzet, inhoud, financiering en exploitatie van een dergelijk initiatief als het Hermitage Centre.

foto: Karel Loeff

Na een selectie zijn in totaal 16 partijen benaderd voor medewerking aan het onderzoek. Uiteindelijk werden respondenten van 12 vooraf geselecteerde partijen geïnterviewd. Tijdens de diepte-interviews is met behulp van een kwadrantenmatrix op vier aspecten van het Hermitage Center ingegaan. Dit betrof het draagvlak dat er volgens de respondent bij zijn/haar organisatie was voor het realiseren van een Hermitage Center Amsterdam, de inhoudelijke aspecten die een Hermitage Center zou moeten bevatten, de eisen aan de locatie voor een Hermitage Center en tenslotte hoe volgens het model van de respondent het financieel-organisatorische beeld eruit ziet.

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek blijkt dat alle geïnterviewde partijen de gedachte van een Hermitage Center ondersteunen. De vorm die een Hermitage Center krijgt is daarbij bepalend voor de mate van steun. Dat komt omdat een ieder een ander belang heeft bij de komst van een (bepaald) Hermitage Center. Het bundelen van informatie rond de historische binnenstad lijkt de gemene deler te zijn, daar dit destijds nog versnipperd te vinden was.