(+31) 040 84 89 280 info@dynamic-concepts.nl

Theater Achterom, Hilversum

Dynamic Concepts werd begin 2012 door Theater Achterom benaderd. Theater Achterom is een klein, intiem theater in het hart van Hilversum. De noodzaak ontstond om onderzoek te doen naar mogelijke toekomstontwikkelingen voor het theater. Door bezuiniging op gemeentelijke subsidie moest het theater op zoek naar nieuwe manieren om het voortbestaan te handhaven.

Marktonderzoek Theater Achterom

In overleg met het bestuur en directie van het theater is besloten te starten met een wenselijkheidsonderzoek onder de lokale en regionale bevolking. Aan dit marktonderzoek deden  maar liefst 1.582 respondenten mee om hun beleving rond het theater, behoeften en  wensen  voor nieuwe theaterontwikkelingen in Hilversum aan te geven. Na verwerking van de resultaten van de enquête, hebben we ter verdieping met een selectie van de respondenten inspirerende panelsessies gehouden.

Theater Achterom 1

Haalbaarheidsonderzoek

Met deze behoeften als uitgangspunt, hebben we een haalbaarheidsonderzoek ontwikkeld en uitgevoerd. Daarin onderzochten we wat de minimale randvoorwaarden waren voor de ontwikkeling van het theater, tot welke concepten dat kan leiden en of dit vervolgens haalbaar is.

Locatieonderzoek

In het daarop volgende locatie onderzoek keken we samen met het theater naar diverse locaties en partners om aan de concepten invulling te geven.

Theater Achterom 3

Mogelijkheden die we onderzochten waren o.a. samenwerkingen met het Filmtheater, Theater Gooiland, De Vorstin, MCO, Globe en TCN Mediapark. De locaties toetsten we aan het programma van eisen en bij potentiële partners keken we naar synergiemogelijkheden. In het locatie onderzoek hebben we gekeken naar ruimtelijke, infrastructurele en organisatorische mogelijkheden.

Het resultaat

Uit de totale analyse -waarbij iedere analyse en creatiestap voortborduurde op de vorige- kwamen uiteindelijk twee beste opties naar voren, die zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad. De concepten kunnen nu verder uitgewerkt worden in een business case, waarna het definitieve business plan ontwikkeld kan worden.