(+31) 040 239 22 90       info@markteffect.nl

WERKWIJZE

Al onze projecten worden uitgevoerd met onze eigen, overzichtelijke aanpak. Zo kunnen onze klanten het project altijd eenvoudig blijven volgen. Daarnaast hanteren wij vaste prijzen voor onze verschillende modules en wordt er niet gerekend met uurtarieven.

FASE A: ONDERZOEKSONTWERP

Het ontwerp stemmen we af in sparringsessies met de opdrachtgever. De basis van het onderzoeksontwerp bestaat uit het definiëren van de onderzoeksvragen. Daarna specificeren we de toetsingsitems. Deze verwerken we in de vragenlijst(en): schriftelijk, digitaal en/of in interviewformats. De conceptvragenlijsten bespreken we met de opdrachtgever en deze worden bijgesteld totdat de ideale basis voor informatiewerving klaar is.

In de enquête kan er een aparte routing zijn voor verschillende doelgroepen. Digitale vragenlijsten programmeren we in de onderzoeksoftware van DCC en zijn via internet, email- en panelbestanden te verspreiden of telefonisch af te nemen. De schriftelijke vragenlijsten drukken we af, en zijn daardoor geschikt voor het (live) afnemen van enquêtes.

FASE B: DATAVERZAMELING

Het verwerven van de data kan plaatsvinden door de inzet van:

 • Digitale mailing naar bezoekers- of klantenbestand
 • Digitaal consumentenpanel of burgerpanel
 • Per post verstuurde enquêtes naar doelgroep
 • Live interviews of enquêtes onder het beoogde publiek
 • Telefonische afname van enquêtes

We programmeren webbased enquêtes, die op basis van e-mail en internet invulbaar zijn. Alle steekproeven verwerken we in de onderzoeksoftware van DCC. De respons op de schriftelijke vragenlijst voeren we in hetzelfde digitale enquêtebestand in, zo zijn tijdens deze onderzoekfase de tussentijdse onderzoeksresultaten op basis van rechte tellingen zichtbaar in de webbased onderzoeksoftware van DCC. Ook de telefonische enquêtes komen direct in deze database terecht. U volgt de resultaten real-time via ons live dashboard.

FASE C: DATA-ANALYSE, KWANTITATIEF OF KWALITATIEF

Na sluiting van de dataverzameling vindt, op basis van de behaalde respons, de data analyse plaats. Afhankelijk van het onderzoeksontwerp is dit een kwalitatieve data analyse of een kwantitatieve data analyse. Voorbeelden van analyse onderwerpen zijn:

 • Sociodemografische kenmerken van het huidige en potentiële publiek (profiel en segmenten).
 • Bezoekfrequentie, bezoekintensiteit, bezoekinteresses en preferenties.
 • Attitude (beleving) van concepten in relatie tot potentieel bezoekgedrag.
 • Aantrekkingskracht, potentieel bezoekgedrag, betalingsbereidheid, bepalende faciliteiten.
 • Bezoekgedrag en attitude per genre.
 • De behoefte aan- en meerwaarde van specifieke faciliteiten en combinaties.

Om profielen van de respondenten te kunnen onderscheiden en relaties te kunnen leggen tussen verschillende items, voeren we diverse statistische analyses uit. Op basis van de onderzoeksresultaten is het mogelijk panelsessies te houden om de uitkomsten te concretiseren. Panelsessies kunnen ook in de ontwerpfase ingezet worden om de vragenlijst voor te bereiden op concepttoetsing.

FASE D: INTERPRETATIE EN RAPPORTAGE

De onderzoeksresultaten verwerken we in een onderzoeksrapportage, met visuele weergaven van de uitkomsten in grafieken en tabellen en de interpretatie van de resultaten. Op basis van de uitkomsten vindt een interne brainstorm bij DCC plaats, waarin de resultaten vertaald worden naar conclusies en adviezen. Het geheel presenteren we vervolgens in discussiesessies met de klant, waarna we gezamenlijk de definitieve adviezen formuleren. Resultaten in een Infographic presenteren? Dynamic Concepts kan de onderzoeksresultaten ook in overzichtelijke infographics plaatsen waardoor deze meteen presenteerbaar zijn.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?